Някои от нашите продукти:

Фотогалерия

Ландшафтно проектиране

Проектантският екип на фирмата се състои от лицензирани ландшафтни архитекти. Предлагаме изготвянето на идейно-дендрологични проекти, трасировъчни и посадни чертежи, вертикална планировка, архитектурни детайли и др. По желание представяме триизмерни визуализации на обектите за озеленяване.

За да изготвим Вашият проект за озеленяване е необходимо :

- Посещение и оглед на обекта от наш специалист
- Проучвателни работи.Система от мероприятия, с които се установявя състоянието на обекта и служат за основа при изготвянето на проектно-стойностната документация.
- Топографско заснемане на обекта – прави се при липса на опорен план
- Инвентаризация на съществуващата растителност

Проекти за озеленяване

- Идейни предложения;
- Концептуално ниво, в което съвместно с клиента формираме основните идеи.
- Идеен проект
- Дендрологичен проект;
- Посадъчна схема;
- Триизмерни визуализации;
- Проекти за изгражданена автоматизирани поливни системи и капково напояване;
- Схема на осветлението;
- Архитектурни детайли;